د والي پېژندنه

د جوړولو کار تر لاس لاندې...........