د وزیر پیغام

 

10 ساعتونه 6 minutes ago

د لغمان والی